Mobing


Veste kaj je mobing? Delodajalci ste dolžni sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje vaših sodelavcev.

Za izpolnitev te zakonske obveznosti delodajalci pogosto uporabljate vnaprej pripravljene vzorce, brez individualne prilagoditve na vašo organizacijo. Takšni obrazci so zelo tvegani, če niso skladni s sprejetimi pravili vašega akta.

Kadrovski izziv:
 • Ali za ureditev tematike mobinga uporabljate vnaprej pripravljene vzorce?
 • Poznate in razumete vsebino zapisanih pravil?
 • Ločujete slabo organizacijsko klimo in konflikte od mobbinga in trpinčenja?
 • Je vaš obstoječ pravilnik ustrezno sredstvo za preprečevanje nastanka mobinga?
 • Ali izvajate preventivne ukrepe? Katere?
 • Imate konkretno opredeljene odgovornosti delodajalca in odgovornosti delavcev na področju vzpostavitve prijazne delovne klime?
 • Ali vaši zaposleni razumejo pravila vašega akta?
 • Ali vaši vodje uspešno obvladujejo mobing tveganja v delovnem okolju?
Za vas imamo rešitev:
 • Analiza obstoječih izzivov v organizacijski kulturi.
 • Oblikovanje tri nivojskih pravil za preprečevanje mobinga.
 • Pravilnik o preprečevanju mobinga in trpinčenja na delovnem mestu.
 • Obvezne pripadajoče priloge pravilnika (formuliranje postopkov reševanja mobing situacij – personalizirani obrazci).
 • Zaveza delodajalca (prevetnivni ukrep).
 • Zaveza delavca (preventivni ukrep).
 • Delavnica za zaposlene (razumevanje pravil in odgovorno ravnanje posameznikov).
 • Delavnica za vodje (prepoznavanje in pravočasno reševanje konfliktov).
 • Coaching/Trening.
 • Lahko smo vaš zunanji mediator.

Skupaj z vami oblikujemo tri nivojska pravila za preprečevanje mobinga, ki jih boste lahko dejansko uporabljali v praksi:

 • prvi nivo: preventivni ukrepi – ključno vprašanje: kaj lahko storimo danes, da do mobinga ne pride?
 • drugi nivo: ukrepi ob nastanku mobinga – kako lahko zmanjšamo škodljive posledice mobinga in žrtev najbolj zaščitimo?
 • tretji nivo: post ukrepi – revizija in refleksija sprejetih ukrepov – so zadostni ali lahko še kaj izboljšamo?

Naše stališče in osnovno vodilo je, da morajo delodajalci poznati in razumeti vsak zapisan stavek v svojih internih aktih, saj bodo akti le na takšen način dejansko uporabni v praksi.

Z nami dobite vrhunsko storitev! Kontaktirajte nas!