Sistemizacija delovnih mest


Je vaša sistemizacija delovnih mest prilagojena zahtevam hitro spreminjajočega se trga? Fleksibilna delovna mesta so danes pogoj za pravočasno ukrepanje delodajalca.

Ali upoštevati vse zakonske in podzakonske akte, ki opredeljujeo obvezno vsebino opisov delovnih mest? V okviru kadrovske pravne varnosti pogosto ugotavljamo, da opisi delovnih mest niso skladni z zakonodajo in s tega vidika predstavljajo za delodajalca tveganje v primeru delovnopravnih sporov.

Kadrovski izziv:
 • Je vaša sistemizacija skladna z vašo digitalizacijo?
 • Ali imate za določena delovna mesta opredeljena pravila znanja slovenskega jezika (kot to zahteva zakon)?
 • Ima vaš opis delovnih mest vse obvezne sestavine? Ste upoštevali vašo področno zakonodajo?
 • So pogoji za nastop na delo zapisani na način, da lahko zakonito zaposlujete nove sodelavce?
 • Imate jasno opredeljeno kateri so ključni pogoje za opravljanje dela in katera so zgolj želena znanja?
 • Imate opredeljene alternativne pogoje za opravljanje dela, v kolikor to za vas zakonodaja dopušča?
 • Ali vaša delovna mesta opredeljujejo celovito širino nalog?
 • Je vaša sistemizacija zakonita?
Kje vam lahko pomagamo:
 • Izvedemo analizo trenutnega stanja in analizo “prihodnosti”.
 • Identifikacija ozkih grl v procesih dela in optimizacija procesov.
 • Na novo zastavimo organizacijsko strukturo, ki bo sledila vaši viziji in poslovnim ciljem (makro, mezo in mikro organigram).
 • Pripravimo vam Pravilnik o organizaciji dela in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. V kolikor je za vas smiselno, vam ta pravilnika združimo v enega.
 • Opredelimo matriko odgovornosti in večopravilnosti.
 • Zastavimo katalog fleksibilnih delovnih mest ali vrste dela (odvisno od prioritet).
 • Poudarek damo na nazive, ki so za delavce privlačni.
 • Izpeljemo zakoniti postopek seznanitve sodelavcev in sprejema akta.

Postavljanje sistemizacije zahteva celoviti pristop poznavanja procesov podjetja, digitalnega napredka, zmožnosti zaposlenih in nadaljnje vizije prihodnosti. Vse to je potrebno sprocesirati in zastaviti sistemizacijo, ki delodajalca podpira na njegovi poslovni poti, hkrati pa mora zadostiti zakonitim standardom. Pri delovnopravnih sporih na sodišču je ključno, da je vaša sistemizacija skladna z zakonodajo!

Ste pripravljeni na prihodnost? Me vam jo vkomponiramo v vašo sitemizacijo! Pokličite nas!